ایران کارگر > گیلان
زنان شالیکار گیلان

ایران ـ اجتماعی واقتصادی زنان شالیکار در گرداب درد و رنجی مضاعف اینکه می‌گویند برنج به رنج حاصل می‌شود، شرح روزگار زنان شالیکار است که ضمن خانه‌داری، پرورش فرزند و با فقدان بیمه و دستمزدهای ناچیز، استثمار می‌شوند. ۸…