ایران کارگر > کهگلویه و بویراحمد
تجمع کشاورزان

ایران – کارگری تجمع اعتراضی کشاورزان روستاهای گراب و شوتاور نسبت به آلوده شدن آب رودخانه روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه، کشاورزان روستاهای گراب و شوتاور در اعتراض به آلوده شدن آب رودخانه روستای شوتاور به دلیل ورود پسماند…