ایران کارگر > کردستا

ایران – اجتماعی مریوان اعتصاب مغازه‌داران مجتمع تجاری زریوار در اعتراض به افزایش اجاره‌بها ۱۵‌فروردین کلیپ چهار‌شنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۹۷ مغازه‌داران مجتمع تجاری زریوار در شهر مریوان در اعتراض به افزایش ۱۵درصدی اجاره‌ بهای مغازه‌هایشان  در اعتراض دست به اعتصاب…