ایران کارگر > کاشان
حادثه کارگری

ایران – کارگری جان باختن دو کارگر در دو حادثه جداگانه سقوط براساس گزارشات رسیده، دو کارگر ساختمانی در دو حادثه جداگانه، حین انجام کار بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند. در حادثه اول…