ایران کارگر > کاسبکاران
کاسبکاران کرد

ایران – کولبران شلیک مستقیم به خودروی دو کاسبکار کرد و آتش گرفتن خودروها در دو حادثه جداگانه خودروی دو کاسبکار کُرد در مریوان و پاوه درپی شلیک مستقیم نیروی انتظامی در آتش سوختند. براساس گزارش خبرگزاریها روز شنبه…