ایران کارگر > پتروشیمی
پتروشیمی گچساران

ایران – کارگری تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران در دهمین روز خود تجمع اعتراضی کارگران «مجتمع پتروشیمی گچساران » در اعتراض به بی توجهی مسئولین به مطالباتشان که از ۱۰ روز قبل آغاز شده بود، امروز نیز ادامه…

اعتصاب کارگران پبروشیمی گچساران

ایران – کارگری سومین روز اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران چهارشنبه ۹ اسفند ماه برای سومین روز متوالی، کارگران پتروشیمی گچساران(شرکت لیموچی)  به اعتصاب وتجمعشان مقابل درب ورودی این مجتمع دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق…