ایران کارگر > مصدومیت
مجروح شدن یک کولبر

ایران ـ کولبران مجروح شدن یک کولبر با شلیک مستقیم و کولبر دیگر در اثر سقوط از ارتفاع یک کولبر زحمتکش در مرز خوی براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی مجروح گردید. براساس گزارش رسیده ، چند روز قبل، گروهی…