ایران کارگر > مجید اسدی
مجید اسدی

ایران – اجتماعی نامه سرگشاده مجید اسدی در اعتراض به برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب اعتراضات  مجید اسدی : نسل نوخاسته امروز، پیوندهایش را با هرگونه عنصر فرسوده می‌گسلد و مسیری تازه می‌جوید تا همه مفاهیم و قالب‌های ارتجاعی…