ایران کارگر > مالیات
رستوران احمدی

ایران – کارگری  احمدی: برای نجات کارگرانم وام نمی‌خواهم؛ فقط حمایتم کنند مالیات‌های رنگارنگ واحدهای کوچک را به‌بن‌بست کِشاند احمدی مدیرِ یک رستوران نیمه تعطیل در سنندج در ارتباط با شرایط سختی که در هفته ها و ماههای گذشته…