ایران کارگر > صیادان
صیادان مازندرانی

ایران ـ کارگری  روی آب آمدن و پیدا شدن قایق صیادان مازندرانی بدون سرنشین جسد یکی از صیادان مفقود در دریای خزر، پیدا شد. سه‌شنبه ۱ اسفند ماه پس از ۴۸ ساعت جستجو در عمق آب‌های دریای خزر، قایق سه…