موانع بازنشستگی پیش از موعدِ پرستاران

ایران ـ کارگری موانع بازنشستگی پیش از موعد پرستاران یک فعال صنفی پرستاران گفت: شعب تامین اجتماعی باید با پرستارانی که خواستار بازنشستگی پیش از موعد هستند، همکاری کنند. برخی شعب تامین اجتماعی تهران با پرستارانی که خواستار استفاده…