ایران کارگر > دستفروشان

ایران – دستفروشان مامور شهرداری یا جلاد؟ گریه یک مادر دستفروش تنکابنی که سبزی‌هایش در جوی آب لگدمال شده کلیپ روز ۱۵ فروردین ماه، مأموران شهرداری تنکابن سبزیجات این زن دستفروش را در جوی آب ریختند و لگدمال کردند.خانم دست فروش…

ایران – اجتماعی به آتش کشیدن موتور توسط جوان دستفروش و ممانعت از توقیف آن توسط نیروی انتظامی سوسنگرد  ۹ فروردین – کلیپ جوان  دستفروش سوسنگردی پس از اینکه مامور نیروی انتظامی موتور سیکلتش را توقیف کرد آنرا به…

monthly magazine ماهنامه الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۰ – اسفندماه ۱۳۹۶ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

ایران – اجتماعی وحشیگری مأموران سد‌معبر شهرداری قرچک تهران و ضرب‌و‌شتم دستفروشان  ۲۴اسفند کلیپ در این کلیپ صحنه حمله وحشیانه یک مامور شهرداری به یک دستفروش محروم مشاهده می شود که در ادامه بقیه دستفروشان برای ممانعت از او…

امپراطوری آستان قدس

ایران ـ اقتصادی امپراطوری عظیم مالی آستان قدس رضوی و فقر و فلاکت مزدبگیران + عکس در سال ۱۳۶۶ که قانون مالیاتی ایران تصویب شد آستان قدس و موسسات وابسته‌اش از پرداخت مالیات معاف شدند تا با موقوفات شهروندان کار…

ایران – دست فروشان کلیپ ضرب و شتم وحشیانه و دستگیری یک دستفروش توسط نیروی انتظامی در تهران امروز پنشنبه ۱۰ اسفند ماه، یک دستفروش بطور وحشیانه ای با استفاده از گاز فلفل و ضرب و شتم بازداشت شد….

مجله الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۹ – بهمن‌ماه ۱۳۹۶ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

دست‌فروشی

ایران – دستفروشان دست‌فروشی زائیده فقر و بیکاری و سیاستهای فاجعه‌بار اقتصادی حاکمیت دست‌فروشی و حاشیه‌نشینی دو جلوه‌ی گسترش فقر و بیکاری طی حاکمیت جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند و در تمام کلان ‌شهرهای ایران این دو پدیده را می‌توان…

ایران ـ اجتماعی از نان و کاسبی انداختن ظالمانه و ممانعت از کار دستفروشان توسط ماموران شهرداری و انتظامی در شهر ابهر؛ کلیپ در این کلیپ نیروی انتظامی و ماموران شهرداری را می بینید که از کار دستفر وشان محروم …

ایران ـ اجتماعی قلدری و زورگویی ماموران به دستفروش محروم و جمع کردن ظالمانه بساط او  کلیپ در  این کلیپ صحنه دردناک جمع آوری بساط یک دستفروش توسط ماموران شهرداری و انتظامی را مشاهده می کنید  که با وحشانیت و…