ایران کارگر > خصوصی‌سازی
کارگران تنها قربانیان خصوصی سازی کارخانه پارسیلون

ایران – کارگری کارگران تنها قربانیان خصوصی‌سازی کارخانه پارسیلون با چوب حراج زدن به کارخانجات و واگذاری آنها به نور چشمی ها و یا کسانی که از توان فنی و مالی و مدیریتی لازم برخوردار نبودند ، زمینه افت…