ایران کارگر > خراسان
کوهنوردان اشترانکوه

ایران – اجتماعی فیلم آخرین لحظات شور و شادی کوهنوردان خراسانی پس از صعود به قله قبل از گرفتار شدن زیر بهمن و جان باختن ۹ تن از آنان آخرین فیلمی که کوهنوردان خراسانی پس از صعود قله کول…