عدم امنیت شعلی کارگران معدن چادرملو

ایران – کارگری نگرانی کارگران پیمانکاری از عدم امنیت شغلی و آینده مبهم و تاریک حسین رجائیان (رئیس انجمن صنفی کارگران پیمان‌کاری معدن چادرملو) با اشاره به معضل امنیت شغلی کارگران پیمانکاری بیان کرد: ما کارگران پیمانکاری همچنان مشکل…