ایران کارگر > بهبهان
اعتصاب سیمان بهبهان

ایران – کارگری اعتصاب کارگران کارخانه سیمان بهبهان به دلیل عدم افزایش حقوق کارگران کارخانه سیمان بهبهان به دلیل عدم افزایش حقوق خود روز  جمعه  ۱۳ مهرماه دست به اعتصاب زده و دست از کار کشیدند. به گفته کارگران…