ایران کارگر > ایلام

ایران – اجتماعی – تظاهرات فیلم فراری دادن نیروهای انتظامی و سرکوبگر توسط جوانان تظاهر کننده در ایلام ۱۳دی در این کلیپ بخوبی صحنه درگیری جوانان تظاهر کننده در ایلام نشان داده می شود که در یک نقطه جوانان…

مونا درانی

ایران – اجتماعی مرگ مشکوک یک دانشجوی دختر اهل کرمانشاه در خوابگاه دانشگاه کشاورزی اهواز در خوابگاه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان یک دانشجوی دختر به طرز مشکوکی جان خود را از دست داده است. بنابر گزارشات…