ایران کارگر > اعتراضات سراسری
اعتصاب پزشکان

ایران – اجتماعی  طرح پزشکان برای اعلام اعتصابی فراگیر و سراسری در ۲۵ بهمن اعلام اعتصاب سراسری پزشکان طرحی، جدی‌تر از همیشه، حقوق پزشکان هم مانند حقوق بقیه اقشار جامعه توسط مسئولین نادیده گرفته میشود و آنها در مقاطع…