ایران کارگر > اعتراضات سراسرس
وحشت مدیران نظام از خروش سراسری مردم و اژدهای نابود کننده جمهوری اسلامی

ایران – اجتماعی وحشت مدیران نظام از خروش سراسری مردم و اژدهای نابود کننده جمهوری اسلامی سایت موسوم به مشرق نیوز- نزدیک به سپاه!- مقاله ای به قلم یک پاسدار به‌نام مجتبی لشکر بلوکی که حالا بعنوان مشاور وزیر…