ایران کارگر > اتحادیه
گلرخ ایرایی

ایران – اجتماعی جعفر عظیم زاده: «با تمام توان مرگ آوران را رسوا کنیم،  زنده‌باد گلرخ ایرایی» در رابطه با مقاومت و پایداری گلرخ ایرایی بعد از ۶۴ روز اعتصاب غذا و در پی آن به حالت اغما رفتن وی و…

کارگران هفت تپه

ایران – کارگری اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به ادامه بازداشت همکاران زندانی خود بنا به گزازشهای دریافت شد ه کارگران بخشهای مختلف نیشکر هفت تپه  صبح امروز چهارشنبه  ۱۵ فروردین ماه در اعتراض به عدم آزادی همکاران خود  دست از کار…