ایران کارگر > آبیاری
خشکسالی

ایران ـ اجتماعی خشکسالی و آلودگی هوا در خوزستان؛ آبرسانی به ۶۰۰ شهر و روستا با تانکرهای آب چکیده‌ای از یک پژوهش خشکسالی در خوزستان تا آنجا پیش رفته است که آبرسانی به ۶۰۰ شهر و روستای خوزستان هفته‌ای…

بحران آب

ایران ـ اقتصادی بحران آب در کشور و نقش مستقیم دولت در ایجاد و تشدید این پدیده بحران آب در ایران باعث خواهد شد که در کمتر از ٢٥‌ سال دیگر، شرق و جنوب کشور، کاملا خالی از سکنه…