ایران کارگر > Ajax load more pagination

اعتصاب رانندگان

ایران – اجتماعی مجموعه کلیپ از ادامه اعتصاب کامیون‌داران و اقدامات نیروی انتظامی برای شکستن اعتصاب در شهرها در این…

کامیون‌داران

ایران – کارگری اعلام همبستگی کامیون‌داران شهرهای دیگر با اعتصاب سراسری کامیون‌داران همبستگی کامیون‌داران و رانندگان کامیون شهرهایی بیشتر،…

دستگیری دستفروش

ایران – اجتماعی ممانعت و اعتراض مردم به بازداشت یک دستفروش توسط ماموران انتظامی رشت ۳ خرداد در این کلیپ…