ایران کارگر > ماهنامه الکترونیکی

ماهنامه الکترونیکی آبان ماه

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۶ – آبان ماه ۱۳۹۶ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده…

ماهنامه الکترونیکی

monthly magazin 5ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۵ – مهرماه ۱۳۹۶ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده…

ماهنامه الکترونیکی شهریورماه

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۴ شهریورماه ۱۳۹۶ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و شرایطی که…

ماهنامه الکترونیکی شماره ۳

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۳ مردادماه ۱۳۹۶ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر عکس

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و شرایطی که نظام ضدکارگری ولایت فقیه بر جامعه کارگری ایران…

ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و شرایطی که نظام ضدکارگری ولایت فقیه بر جامعه کارگری ایران…